Regulamin:

1. Przestrzeganie niniejszego Regulaminu oraz stosowanie się do poleceń pracowników pola obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie CDT FORESTCAMP.

2. Po zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu, na teren CDT FORESTCAMP mają wstęp:
-gracze oraz osoby im towarzyszące,
-inne osoby, po uzyskaniu zgody obsługi.

3. Na terenie CDT FORESTCAMP odbywają się rekreacyjne gry paintballowe. Polegają one na eliminowaniu graczy drużyny przeciwnej.

4. W grze mogą uczestniczyć:
-osoby, które ukończyły 18 lat, legitymujące się dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość,
-osoby które ukończyły 16 lat, po zgłoszeniu się ze swym prawnym opiekunem, który wyrazi pisemną zgodę na udział podopiecznego w grze.

5. Teren CDT FORESTCAMP jest podzielony na dwie strefy:
-strefę bezpieczną  
-strefę gry

6. Gracz przebywający w strefie bezpiecznej zobowiązany jest zatkać lufę oraz zabezpieczyć spust swojego markera.

7. Na teren strefy gry wstęp mają wyłącznie gracze z założoną maską. Zdejmowanie jej w strefie gry jest zabronione. Uczestnik, który został wyeliminowany lub z jakiegokolwiek innego powodu opuszcza miejsce gry, kieruje lufę markera ku ziemi i z podniesioną do góry ręką przechodzi do strefy bezpiecznej, tak by nie przeszkadzać pozostałym grającym.

8. Osoby stwarzające zagrożenie dla zdrowia własnego lub innych będą natychmiast usunięte z pola.

9. Strzelanie "na ślepo", do osób nie uczestniczących w grze, do zwierząt, a także przedmiotów nie będących celem gry jest surowo zabronione. Należy unikać strzelania do innych graczy z odległości mniejszej niż 5 metrów.

10. Każdy może korzystać z własnego sprzętu, pod warunkiem, że (sprzęt) jest w pełni sprawny i przeznaczony do gry w paintball. Gracz ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikłe z powodu niesprawności, awarii, czy złego stanu technicznego swojego sprzętu.

11. (!Nie dotyczy graczy ASG!)Każdy uczestnik gry ma obowiązek zgłosić się na pomiar prędkości wylotowej kulki z lufy markera. Pomiaru dokonuje obsługa pola w miejscu do tego wyznaczonym. Do gry dopuszczone zostaną wyłącznie markery, które uzyskają wynik (każdy z trzech kolejno oddanych strzałów) niższy niż 300 fps (stóp na sekundę).

12. Uczestnik gry wypożyczający sprzęt od CDT FORESTCAMP, zobowiązany jest zwrócić go w stanie nie pogorszonym. Za wszelkie uszkodzenia sprzętu, wynikające z niewłaściwego użytkowania, nieprzestrzegania Regulaminu lub nie stosowania się do zaleceń obsługi, odpowiedzialność ponosi wypożyczający.

13. Na terenie Ośrodka CDT FORESTCAMP całkowicie zabronione jest używanie materiałów pirotechnicznych (hukowych ,świetlnych i dymnych).

14. W grze nie mogą brać udziału osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

15. Palenie jest dozwolone tylko w strefie bezpiecznej.

Celem niniejszego Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim osobom przebywającym na terenie ośrodka CDT FORESTCAMP oraz w jego sąsiedztwie. Przestrzegając go masz gwarancję udanej, fascynującej, pełnej napięcia zabawy!!